top of page

Algemene voorwaarden   Cozy Cott

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 4. Dag: kalenderdag; 

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Modelformulier: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden;

 7. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, Cosy Cott; 

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gezellig Cot

Laan van Bentvelsen 34, 2614 KH Delft

info@cozycott.com 

KvK-nummer: 74043242

Btw-identificatienummer: NL859753979B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden per e-mail aan de consument beschikbaar stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de consument van de algemene voorwaarden kennis kan nemen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal de ondernemer dit uitdrukkelijk in het aanbod vermelden.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld per e-mail. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de volgende gegevens aan de consument schriftelijk of per e-mail meesturen:

 1. de wijze waarop de consument een klacht kan indienen;

 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 3. de informatie over garanties en bestaande after-sales service; En

 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; indien van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een aankoop gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.

 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken. . 

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om via e-mail de herroeping te melden, stuurt hij na ontvangst van de e-mail onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als hij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens consumentenspecificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien de consument zich niet in het land van verzending bevindt, zijn de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten voor zijn rekening.

 2. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten. De getoonde prijzen kunnen voor of na het aankoopproces worden gewijzigd indien blijkt dat de prijzen onjuist zijn vermeld.

 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 4. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten voor de producten op de website, tenzij anders vermeld. De op de website vermelde verzendkosten gelden alleen voor leveringen binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

 5. De prijzen vermeld op de website kunnen tijdens een aankoop niet veranderen. De consument betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en dat tevens aan hem wordt bevestigd na aankoop van het product.

 6. Als de consument een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt hij achteraf niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Verzending en bezorging

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen vermeld staat in artikel AANBIEDING van deze Algemene Voorwaarden, zal de ondernemer zich inspannen om de geaccepteerde bestellingen binnen de genoemde termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De op de website aangegeven levertijden zijn indicatief en geen fatale termijnen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

 4. Indien de bezorging door onvoorziene omstandigheden vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 7. De producten dienen zelf gemonteerd te worden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 14 – Retourneren

 1. Indien een product na ontvangst beschadigd blijkt te zijn, dient de consument dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst, aan de ondernemer te melden. Het product of onderdelen daarvan worden door de ondernemer kosteloos geruild voor exact hetzelfde product, onder de volgende voorwaarden: 

  1. De consument dient de (originele) factuur;

  2. Het product moet ongebruikt zijn; en 

  3. Het product dient in de originele verpakking geretourneerd te worden.

 2. Indien de consument per ongeluk een ander product heeft ontvangen in plaats van het bestelde product, zal de ondernemer dit kosteloos omruilen voor het door de consument bestelde product. In dit geval dient de consument de (originele) factuur te hebben, moet het product ongebruikt zijn en moet het product in de originele verpakking geretourneerd worden.

 3. Indien de consument de in de vorige leden genoemde termijnen niet in acht heeft genomen en/of het product 

  1. werd geretourneerd zonder de originele factuur; 

  2. zit niet in de originele verpakking; en/of,

  3. lijkt gebruikt te zijn, 

dan vervallen de in de vorige leden beschreven rechten van de consument en blijft het gekochte product eigendom van de consument. De ondernemer zendt in dat geval het product terug naar de consument en brengt hem de verzendkosten in rekening.

 

Artikel 15 – Klachten en garantie

 1. De consument kan een klacht over het product telefonisch of via info@cozycott.com melden bij de ondernemer, waarbij de consument de klacht zo specifiek mogelijk moet omschrijven. Indien de consument een klacht per e-mail indient, neemt de ondernemer zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

 2. De consument kan een klacht over de levering van het product telefonisch of via info@cozycott.com melden bij de ondernemer. Indien de consument per e-mail een klacht indient, neemt de ondernemer zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

 3. De ondernemer handelt klachten in de regel binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail af. Nadat een klacht is afgehandeld, wordt deze per e-mail aan de consument bevestigd.

 4. Op elk product dat de ondernemer aan de consument levert, is de leveranciers- en/of fabrieksgarantie van toepassing. De duur van deze garantie is afhankelijk van het product.

 5. Alleen de eerste eigenaar kan aanspraak maken op de leveranciers- en/of fabrieksgarantie. De garantie vervalt nadat het product van eigenaar is veranderd.

 6. Mocht het product binnen de garantietermijn defect raken, dan vergoedt de ondernemer de koper het volledige aankoopbedrag. Dit geldt echter niet wanneer:

  1. Er is sprake van opzet of opzettelijke schade;

  2. De consument het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; of

  3. De consument heeft het geleverde product aan abnormale omstandigheden blootgesteld, er onzorgvuldig mee omgegaan of het geleverde product gebruikt in strijd met de instructies van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing van het product.

 7. Voor de in lid 5 en 6 genoemde situaties vindt geen restitutie plaats indien/indien de koper geen aankoopfactuur kan overleggen. Na het verstrijken van de garantietermijn vervalt bij eventuele schadeclaims ook de vervangingswaarde. Uitbetaling vindt dan plaats op basis van dagwaarde.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of voorwerpen als gevolg van:

  1. Opzet, grove nalatigheid en/of verwijtbaar gedrag van de consument; of 

  2. Onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van het product door de consument.

 2. Voordat de consument het geleverde product gebruikt, raadpleegt hij de instructies op de verpakking en/of de website van de ondernemer.

 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd bezorgen van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op heeft, zoals extreme weersomstandigheden, transportvertragingen of -stagnaties, postvertragingen of -stagnatie of stakingen. Hieronder valt ook vertraging in de levering doordat de ondernemer het bestelde product niet meer ontvangt van zijn leveranciers.

 

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ondernemer en consument is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden ervaren, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer.

 3. De ondernemer heeft echter het recht eventuele geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 

Artikel 19 – Auteursrecht

Alle inhoud zoals afbeeldingen en bestanden op de website zijn eigendom van de ondernemer. Alle content die gebruikt is voor het ontwerp van de website is gemaakt in opdracht van de ondernemer. Gebruik van beeldmateriaal van de ondernemer door derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. Alle referenties, citaten en afbeeldingen uit externe bronnen vallen onder het auteursrecht van hun respectievelijke eigenaren. De ondernemer maakt geen aanspraak op eigendom van deze middelen. Bent u van mening dat verwijzingen naar en/of citaten en afbeeldingen uit bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact met ons op.
 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Bij:

[naam ondernemer]

[geografisch adres van de ondernemer]

[e-mailadres ondernemer]

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het volgende product herroep: [productaanduiding],

ontvangen op [datum van ontvangst].

[naam consument]

[consumentenadres]

[handtekening consument)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

bottom of page